Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Cube Frenzy

Thông tin trò chơi

Cube Frenzy

Một trò chơi mới hình học Dash! Trợ giúp khối của bạn tồn tại khi bạn nhảy từ nền tảng này đến nền tảng tránh tất cả các gai.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để nhảy

Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Cứng Trò Chơi Sự-Phản Ứng Trò Chơi Khó Khăn