Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Thạc sĩ Archer

Thông tin trò chơi

Thạc sĩ Archer

Bắn cung ở đầu con trai. Lượt các loại trái cây để đi đến các thách thức tiếp theo.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để bắn

Trò Chơi Hoạt Động Trò Chơi Chụp Trò Chơi Cung Tên Trò Chơi Cung Và Tên