Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Whack Boss của bạn

Thông tin trò chơi

Whack Boss của bạn

Cleanse thất vọng của bạn bằng cách chia nhau ông chủ của bạn sử dụng bất kỳ của các đối tượng trên bàn của bạn. Đừng chơi tại nơi làm việc! Bạn có thể nhận được một số trông buồn cười.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để chọn con đường nào để đi

Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Buồn Cười